top of page

MISYON NOU 

Klere limyè Pawòl Bondye a nan preche, anseye, atenn ak sèvi moun ki blese nan renmen.

Pawòl Bondye a se limyè ki ban nou direksyon nan lavi a. Avèk konesans Pawòl Li a, nou ka viv avèk konfyans. Pawòl Bondye a montre klèman pi bon fason pou nou mache nan lavi a, chemen ki pral benefisye lavi nou. Limyè Pawòl Bondye a pèmèt nou vrèman domine nan lavi a epi simonte fènwa monn sa a.

Bondye pa vle nou viv nan fènwa espirityèl. Li te fè nou viv nan limyè Pawòl li a. Li te fè bèl planèt sa a pou nou viv anba yon solèy klere, ki klere, e li te ban nou Pawòl li pou nou ka viv nan limyè espirityèl la tou. Lè n ap viv nan limyè Pawòl Bondye a, nou gen relasyon avè l. Nou kenbe zanmitay nou lè nou fidèlman ekspoze lespri nou nan limyè Pawòl Bondye a epi aji sou li.

Dramatic Flowers
novletteaching.jpg

PRECHE

Bib la se pawòl Bondye a menm, Bondye k ap pale ak nou.

Bondye te pale nan Bib la, e li kontinye pale atravè sa li te pale a.
 

Sa ban nou anpil konfyans antanke predikatè. Nou preche sa yo t ap di nan pasaj biblik la, konsa menm enstriksyon, ankourajman, komisyon, avètisman, oswa pwomès yo pase bay kongregasyon an. Epi nou gen konfyans ke menm Lespri ki te enspire tèks la ap fè l tounen lakay moun k ap tande jodi a.

Video Channel Name

Video Channel Name

Watch Now
NLG Videos Channel

NLG Videos Channel

ANSEYE

Jezi te di disip li yo anvan li te monte nan syèl la pou yo "fè disip nan tout nasyon...

moutre yo pou yo obeyi tou sa mwen te ban nou lòd fè a.” (Matye 28:19-20)  Menm jan an tou, mwen kwè Jezi ap rele tout disip li yo pou yo anseye Pawòl la tou, ou menm ak mwen menm tou.

 

Sa vle di nou ta dwe anseye lòt moun Pawòl li a nan etid biblik, nan pataje lafwa nou, nan lapriyè, oswa nan elve pitit nou yo. Men, Bib la di tou ke “gen kèk moun ki rele pou yo anseyan” ( Efezyen 4:11 ). Apre sa, mwen kwè ke Bondye te vrèman rele m 'espesyalman yo dwe yon pwofesè nan Pawòl li kòm yon ministè.

Using Mobile Phones

RIVE

Gen pouvwa nan non Jezi ki pa jwenn okenn lòt kote nan mond sa a. Ak pouvwa sa a transfòme lavi yo.

N ap viv nan yon monn ki kase, kote inegalite, enjistis, ak doulè kouri rampante. Men, kisa nou ka fè? Ki jan nou ka fè yon diferans? Lè nou bay tan nou ak resous nou yo, simaye bonte ak lanmou Bondye, nou ka montre espwa li bay mond ki bò kote nou an—ede kreye yon ti kras nan Syèl la sou tè a.

SÈVI

Jezi kite yon egzanp pou nou suiv.

Apre li fin lave pye disip li yo — yon zak lanmou, imilite, ak sèvis — li ankouraje nou pou nou suiv direksyon li epi youn sèvi lòt.
 

Jezi di: “Mwen ban nou yon egzanp pou nou fè menm jan mwen te fè pou nou.
 

Jezi, Pitit Bondye a, Wa ki Trèwo a, pa janm mete tèt li nan yon pozisyon pi wo pase lòt moun. Li te dirije pa sèvi, e li te renmen pa sèvi. Li lave pye. Li te manje dè milye. Li te mache vizite epi geri malad ak mò yo. Li te pase tan ak moun pa gen lòt moun ki te pran swen pou pase tan avèk yo. Jezi te viv yon vi ki gen imilite.
 

Jezi te montre nou sèvi lòt moun ak imilite yo mache men nan men.